Riktlinjer för uppförande av bod

RIKTLINJER FÖR UPPFÖRANDE AV BOD

Uppförande av bod på egen tomt inom Sädeskornets samfällighet

 

Revidering av tidigare styrelsebeslut gällande bodar på egen tomt från 1989-06-21.

 

Alla medlemmar i samfälligheten har rätt att uppföra en bygglovsbefriad bod för extra förvaring (ej boende) på sin tomt, gäller även de som bor i K-märkta fastigheter. Bygglovslagen har dock ett krav på 4,5 meter till intilliggande granne. Kringliggande grannar måste ge sitt medgivande vid placering närmare än 4,5 m från tomtgränsen. Detta tillstånd ska ges skriftligen innan byggnationen startar, se bifogad mall. Nytillkomna grannar kan inte upphäva tidigare ägares godkännande av bod hos grannarna. I de fall då oenighet uppstår, hänvisar vi till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

 

Följande kriterier ska följas

 

- Boden får ha max 15 m² i golvyta.

- Bodens taknockshöjd får inte överstiga 3,0 meter.

- Bodens tak bör bestå av svart takpapp alternativt korrugerad plåt.

- Boden ska helst byggas i trä med liggande panel, för att stämma överens med övriga redan uppförda bodar i området.

- Boden ska uppföras i marknivå, det underlag som boden vilar på får max vara 10 cm högt ovan markhöjd.

- Boden ska placeras på den egna tomten, gärna så nära tomtgränsen som möjligt, längs med gatan alternativt på baksidan mot skogen/allmänningen.

- Bodens underhåll ska kunna skötas ifrån den egna tomten.

- Boden bör målas i en neutral färg som stämmer överens med huslängan (vit, gul, brun). Samtliga bodar i samma huslänga bör ha samma färg.

 

Kontakta styrelsen om fler frågor finnes.