nyinflyttad

NY I SÄDESKORNET

Hej och välkomna till Sädeskornets samfällighetsförening!


Vi i styrelsen vill med det här brevet informera er om boendet och föreningen.

Föreningen har en hemsida www.sadeskornet.se där det finns information om området och

om grannsamverkan. Det finns även en sluten facebookgrupp (Vi som bor i Sädeskornets

samfällighet) som du gärna får söka medlemskap i. Där kan föreningens medlemmar snabbt

delge varandra information och föra diskussioner.


Vi behöver uppgifter från dig för att samfällighetsföreningens medlemsregister ska kunna

hållas aktuellt. Uppgifterna vi vill ha är:

 

ägarens/ägarnas namn och ägarandel

husnummer

e-postadress

telefonnummer

 

Skicka uppgifterna till info@sadeskornet.se.


Sädeskornets samfällighetsförening förvaltar våra gemensamma anläggningar efter de

riktlinjer som finns i stadgarna och efter de beslut som fattas vid årsmötet. Styrelsen, som

väljs vid årsmötet, består av ordförande plus fyra ledamöter och två suppleanter. Föreningen

har också revisorer, el-ansvarig och en web-ansvarig.


Efter varje årsmöte uppdateras förteckning över samtliga i styrelsen samt andra

kontaktpersoner. Den hittar du på föreningens hemsida www.sadeskornet.se

 

Du underlättar föreningens arbete genom att:

Ta del av föreningsinformation via föreningens hemsida www.sadeskornet.se

Anmäla din e-postadress för att få föreningsinformation.

Ta del av de skrivelser, nyhetsbrev mm som kommer från föreningen och följa de

uppmaningar de eventuellt innehåller.Anmäla adressändring, ny e-postadress och ägarbyten till styrelsen.

Följa bestämmelserna inom området.

Betala medlemsavgiften inom föreskriven tid.

Delta på årsstämma.

Delta på städdagar och annat som föreningen kallar till.

Hålla rent och snyggt inom hela området.

Hålla hastighetsbegränsningen på 10 km/h inom området

Parkera på avsedda platser, helst i garaget.

 

Samfällighetsavgiften är 14 000 kr per hushåll uppdelat på fyra delbetalningar

(31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december). Samfällighetsavgiften ska bland annat

täcka utgifter för snöröjning, löpande skötsel av gata, garage, gatubelysning, vatten och

avlopp, kabel-TV, administration samt avsättning för reparations- och underhållsfond.

 

Hur föreningens mark och anläggningar ska förvaltas och skötas regleras av stadgarna eller

beslut av styrelsen. Om du vill vara med och påverka så får du gärna delta i

föreningsverksamheten, till exempel som ledamot i föreningens styrelse eller genom att

komma in med motioner till årsstämman.

Vi har tre stycken årligen återkommande gemensamma aktiviteter. Det är årstämman i mars

samt vår- och höststädning. Föreningen skickar ut information i god tid inför dessa och

representanter från alla hushåll ombeds att närvara. Du får information om föreningen, du

träffar grannarna och knyter nya kontakter. Under några år har det dessutom varit en

sommarfest med knytkalas och lekar som anordnats av frivilliga krafter uppe på ängen mot

skogen.

 

Vi har ett gemensamt förråd med gräsklippare, stege, flismaskin, skottkärra, fällbord med

mera för utlåning till föreningens medlemmar. Föreningen tillhandahåller inte bensin till

gräsklipparen. Varje bostad har en nyckel till förrådet. Det är viktigt att du i pärmen skriver

upp vad och när du lånat något. Skriv också in när du lämnar tillbaka det du lånat. Förrådet

hittar du bredvid garage nummer 11 vid de så kallade hästskogaragen.

 

Varje fastighet har tillgång till ett garage. Garagen är endast till för fordon och får inte

användas som extra förråd. Eftersom parkeringssituationen inom området är ansträngd så

måste alla hjälpas åt att ställa in sin bil i garaget. I garaget är det endast tillåtet att förvara

fordon, en uppsättning sommar/vinterdäck samt produkter för underhåll av fordon. Mindre

mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska får förvaras på ett säkert sätt i garaget. De

fastighetsägare som inte har egen bil uppmuntras att hyra ut sitt garage till någon annan i

föreningen som har behov av fler parkeringsplatser. Styrelsen kan hjälpa till med att förmedla

kontakterna. Styrelsen ber medlemmarna att beakta de parkeringsmöjligheter vi har vid köp

av ny bil.

 

Kör mycket försiktigt inom området! Utsätt inte lekande barn eller husdjur för risken att bli

påkörda. Det finns en hastighetsbegränsning på 10 km/h inom området. Det är viktigt att alla

hjälps åt för att vi ska få en trivsam och trafiksäker miljö.

Det råder parkeringsförbud på våra gator. Eftersom det är många som inte efterlever

parkeringsförbudet så har det varit problem för sopbil och ambulans att ta sig fram. Därför

har föreningen tagit in ett parkeringsbolag som patrullerar området. Alla medlemmar har fått

parkeringstillstånd som ska ligga väl synligt i framrutan på bilen när den står parkerad.

Parkeringstillståndet är en värdehandling. Om du tappar bort ditt tillstånd så får du betala en

avgift för att ersätta det.

 

Träd och häckar ska hållas ansade så att de inte breder ut sig i gaturummet. Gör de det så

äventyras säkerheten och framkomligheten hindras för gående, cyklister och bilar.

 

Föreningen har ett gemensamt kabel-TV-nät. Föreningen har ett avtal med ComHem som

innefattar ett grundutbud av kanaler samt service av områdesnät inklusive arbetstid och

material. Varje medlem har själv möjlighet att teckna avtal för fler kanaler samt

bredbandstjänster. Har du problem med TV eller bredband så vänder du dig direkt till

ComHems kundtjänst.

 

Vatten och avlopp ingår i kvartalsavgiften till föreningen eftersom vi inte har några

individuella vattenmätare för varje fastighet. Föreningen ansvarar för kallvattenstammen

inklusive avstängningskran (kulvertventil) för varje länga och för varje fastighet. Efter

kulvertventilen för varje fastighet är det fastighetsägaren som ansvarar för vattenrören.

 

Avloppsstammen som går igenom varje hus tillhör föreningen. Fastighetsägaren ansvarar för

alla anslutande avloppsrör i sin fastighet. Om det blir stopp i avloppsrören från kök, toalett,

handfat, golvbrunn eller dylik anslutning till huvudstammen så är det fastighetsägaren som

bekostar rensning av detta. Om man konstaterar att stoppet är i huvudledningen ringer man

en spolbil för att få bort stoppet. Den kostnaden står föreningen för. Det är då viktigt att

kontakta någon i styrelsen.

 

Snöröjning och gatusopning sköts av ett upphandlat företag. Har du frågor om snöröjning

eller sandning så kontaktar du med fördel snöröjarna direkt. För kontaktuppgifter, se

Sädeskornets hemsida.

Tänk på att inte skotta ut snö på gatan när det är nyplogat, i allmänhet dröjer det till nästa

snöfall innan det plogas igen. Tänk också på att skotta där din bil har stått om den har stått

parkerad så att snöröjarna inte har kunnat komma åt parkeringsplatsen. Snöröjarna plogar ca

20 cm från garagen. Du är själv skyldig att hålla rent framför din garageport, så att den inte

fryser igen. Det är inte lämpligt att parkera framför garaget under plogningssäsongen då det

blir mycket svårt för snöröjarna att göra ett bra jobb.

 

Föreningens verksamhet omfattar inte avfallshantering utan varje hushåll har eget avtal för

sophämtning med Stockholm Vatten och Avfall. Soporna hämtas på måndagar.

Trädgårdsavfall ska slängas på återvinningscentral, till exempel ÅVC Trädgård, i Högdalens

industriområde.

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen