Områdets status

OMRÅDETS STATUS

Områdes status som K-märkt och näst intill K-märkt


Vad är det som gäller, I princip allt man gör på husets exteriör är bygglovspliktigt. Om du vill vara säker så kontakta Stadsbyggnadskontoret.


Det här har dom svarat oss.


En fastighet som är grönklassad av stadsmuseet är en fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk. Kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det råder förbud mot förvanskning. Se nedan, 8 kap 13 § PBL


En fastighet som är gulklassad är en fastighet med bebyggelse som är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde. Det är varsamhet som gäller. Länken "Kulturhistorisk klassificering av bebyggelse" visar vlken färg ditt hus har.


Här kommer några citat ur vissa avsnitt i plan- och bygglagen.


8 kap 1 § punkt 2.

En byggnad ska ha en god form-, färg och materialverkan.


8 kap 13 §

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. Förbud mot förvanskning.


9 kap 5 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.